Szkolenia - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Mariusz Plinta

tel. 033 858-63-21
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Katarzyna Litke

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Dorota Noworyta

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

2. Informacje podstawowe.

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 • Szkolenia są organizowane w szczególności w przypadku:
  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

3. Prawo do szkolenia posiada:

 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy, która:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3pkt 2 lit. h oraz ha z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art 70 ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • pracownik bądź osoba wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie jako poszukujący pracy.

4. Czas trwania szkoleń.

Szkolenia finansowane przez urząd odbywają się formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.  Szkolenia mogą trwać:

 • do 6 miesięcy,
 • w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – do 12 miesięcy,
 • w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych – do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – do 24 miesięcy.

5.  Metody organizowania szkoleń.

1. Szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.

Osoba może zostać skierowana na wskazane przez siebie szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia np. przedstawi poświadczenie chęci zatrudnienia bądź utrzymania zatrudnienia od pracodawcy lub poświadczenie o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ponadto trzeba spełniać jeden z warunków wymienionych w pkt 2 i 3.
Koszt kursu finansowanego przez urząd nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zasady finansowania:

 • Osoba uprawniona do szkolenia (patrz pkt 3) składa do urzędu wniosek o skierowanie na  szkolenie wraz z uzasadnieniem celowości wskazanego przez siebie szkolenia np. w formie dokumentu wypełnionego przez pracodawcę stanowiącego uprawdopodobnienie późniejszego zatrudnienia czy utrzymania zatrudnienia lub poświadczenie o zamiarze podjęcia lub utrzymania własnej działalności gospodarczej.
 • Pisemne poinformowanie osoby uprawnionej przez urząd o sposobie rozpatrzenia wniosku o skierowanie na wskazane szkolenie.
 • Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera umowę szkoleniową z instytucją szkoleniową.
 • Wydanie osobie uprawnionej skierowania na szkolenie zawierającego pisemną informację o prawach i obowiązkach uczestnika szkolenia.
 • Po ukończeniu szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną i nabyciu przez nią odpowiednich kwalifikacji/uprawnień - skierowanie tej osoby na ofertę pracy (wcześniej uprawdopodobnione miejsce pracy).

Uwaga!

 • Zgodę urzędu na pokrycie kosztów szkolenia należy uzyskać przed przystąpieniem do szkolenia.
 • Termin realizacji szkolenia jest uzależniony od stanu posiadanych do dyspozycji przez powiatowy urząd pracy  środków finansowych oraz możliwości realizacji odpowiedniego programu szkoleniowego przez instytucję szkoleniową.

2. Szkolenia grupowe

Organizowane są na podstawie planu szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru na dany kurs.

Uwaga!

Osoba uprawniona zainteresowana (patrz pkt. 3) szkoleniami grupowymi powinna wypełnić zgłoszenie na szkolenie. Wypełnienie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania się na szkolenie.

3.Szkolenia w ramach trójstronnych umów szkoleniowych

Trójstronne umowy szkoleniowe zawierane są pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Określają w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym szkoleniu. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 • Pracodawca zainteresowany zleceniem szkolenia składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek, do którego dołącza:
  • zobowiązanie do zatrudnienia osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony;
  • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • Pisemne poinformowanie pracodawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o sposobie rozpatrzenia jego rozpatrzenia. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, urząd wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.
 • Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera trójstronną umowę szkoleniową.
 • Wydanie osobom bezrobotnym skierowań na szkolenie zawierających pisemną informację o prawach i obowiązkach uczestnika szkolenia.
 • Po ukończeniu szkolenia przez osoby bezrobotne i nabyciu przez nich odpowiednich kwalifikacji/uprawnień następuje skierowanie tych osób na ofertę pracy.

6. Świadczenia przysługujące osobom w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.

Osobom bezrobotnym w trakcie odbywania szkolenia, na które zostały skierowane przez urząd przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku.

Uwaga!

 • Warunkiem przyznania miesięczne powyższej kwoty stypendium jest udział w szkoleniu, którego liczba godzin w miesiącu wynosi nie mniej niż 150. W przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium jest ustalana proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 • Stypendium nie przysługuje osobie bezrobotnej, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta bądź innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Osoby  bezrobotne, które w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą mają prawo do ukończenia szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Ponadto przysługuje im stypendium szkoleniowe w wysokości 20 % zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, do zakończenia szkolenia.
 • Osobom, które w tym samym okresie posiadają prawo do stypendium z tytułu odbywania szkolenia jak również posiadają prawo do zasiłku, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoby skierowane przez urząd na szkolenia mogą również się starać o sfinansowanie, w formie zwrotu,  kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Ponadto istnieje możliwość, w formie zwrotu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli jest to uwzględnione w umowie szkoleniowej z instytucją szkoleniową i szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej.

7. Pożyczka szkoleniowa.

Ta forma pomocy ma na celu umożliwienie podjęcia bądź utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Koszt pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia przez urząd nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki. Pożyczka jest udzielana na wniosek dla osób wymienionych w pkt 3. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty może wynosić maksymalnie do 18 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

Zasady udzielania pożyczki szkoleniowej:

 • Osoba uprawniona (patrz pkt 3) składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej do urzędu (II piętro, pok. 25) wraz z uzasadnieniem celowości udzielenia tej formy pomocy np. dokumentem potwierdzającym, że szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej umożliwi podjęcie bądź utrzymanie  zatrudnienia, innej pracy zarobkowej bądź oświadczeniem o zamiarze podjęcia lub utrzymania własnej działalności gospodarczej.
 • Pisemne poinformowanie osoby uprawnionej przez urząd  o sposobie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd zawiera z osobą uprawnioną umowę na udzielenie pożyczki szkoleniowej.
 • Wypłata pożyczki może nastąpić po dniu zawarcia umowy.
 • Przyjęcie od osoby, której udzielono pożyczki szkoleniowej, dokumentów umożliwiających rozliczenie tej pożyczki i potwierdzających dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej, poniesienie innych kosztów szkolenia oraz ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji.

Uwaga!

W przypadku niepodjęcia, nieukończenia szkolenia lub przeznaczenia pożyczki na cele inne niż określone w umowie pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi.
 

8. Dokumenty do pobrania:

9. Analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń:

10. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę