Poradnictwo i informacja zawodowa - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Poradnictwo i informacja zawodowa

1. Szczegółowych informacji udzielają

 • Doradca zawodowy

Jolanta Krzykwa

tel.: 33 858-63-32
IV piętro, pok. 44

Fabiola Kłaptocz

tel.: 33 858-63-31
IV piętro, pok. 43

Anita Hruby-Husar

tel.: 33 858-63-44
IV piętro, pok. 43
 

2. Informacje podstawowe

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy organizują spotkania informacyjne, których celem jest przedstawienie:

 • informacji na temat usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy- Klub Pracy);
 • informacji na temat instrumentów rynku pracy (w tym staż, jednorazowe środki na działalność gospodarczą, studia podyplomowe);
 • informacji na temat ogólnej sytuacji na rynku pracy (charakterystyka ofert pracy zgłaszanych do PUP)
 • informacji na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej;
 • informacji o celowości i zasadach tworzenia Indywidualnych Planów Działania.

Warsztaty informacyjne są grupowe, jednorazowe i bezpłatne; czas trwania ok.1,5h.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. 26 p. II w Sali Klubu Pracy.

Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skierowana jest głównie do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i polega przede wszystkim na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez udzielanie porad indywidualnych i grupowych, a ponadto obejmuje pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy.

3. Zasady udzielania poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności;
 • równości;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

4. Poradnictwo indywidualne i grupowe

Porada indywidualna to rozmowa z doradcą zawodowym mająca na celu określenie i rozwiązanie problemu zawodowego związanego np.z:

 • wyborem zawodu
 • zmianą zawodu
 • podniesieniem poziomu kwalifikacji zawodowych
 • podjęciem zatrudnienia
 • rozpoczęciem działalności gospodarczej

Ponadto doradcy zawodowi prowadzą na bieżąco rekrutację kandydatów na organizowane przez PUP szkolenia specjalistyczne oraz dobór kandydatów do pracy zgodnie z wymaganiami pracodawców.

Porada grupowa to spotkania w gronie osób bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzone przez doradcę zawodowego.

Zakres tematyczny porad grupowych obejmuje:

 • rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności, zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron
 • rozwijanie praktycznych umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, takich jak: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, motywacja, przedsiębiorczość.

W ramach poradnictwa grupowego prowadzone są zajęcia m.in. dla grup klientów, takich jak:

 • młodzież do 25 r.ż. (Samodzielność w poszukiwaniu pracy)
 • osoby niepełnosprawne (Bezrobocie – co robić?)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych

5. Informacja zawodowa

Osoby, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych mogą korzystać z informacji zawodowej udzielanej przez doradców.

6. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

 • Jest przeznaczone dla osób zarejestrowanych, a w szczególności dla osób, które:
  • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
  • utraciły motywację do poszukiwania pracy, w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
  • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
 • Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności z następujących obszarów tematycznych:
  • rynek pracy i mechanizmy, które nim rządzą,
  • bilans swoich mocnych i słabych stron,
  • analiza kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji oraz dopasowanie ich do ofert rynku pracy,
  • techniki i metody poszukiwania pracy,
  • dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny),
  • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Szkolenie Klubu pracy składa się z 2 części i trwa 3 tygodnie, dla grup 8 do 16 osób:
  • część I - pierwsze dwa tygodnie (10 kolejnych dni) - to sesje teoretyczne (40 godzin zajęć),
  • część II praktyczna - trzeci tydzień (5 kolejnych dni) - aktywne poszukiwanie pracy (40 godzin).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie. Osobom bezrobotnym, uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.
 • Szkolenie odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie w Centrum Aktywizacji Zawodowej – w sali Szkoleń II piętro, pok. 26.

7. Dodatkowe inicjatywy w zakresie poradnictwa zawodowego podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

 • programy specjalne, m.in. dla bezrobotnych małżeństw, dłużników alimentacyjnych
 • poradnictwo w szkołach ponadgimnazjalnych
 • współpraca z Zakładem Karnym
 • konferencje
 • program zwolnień monitorowanych
 • upowszechnianie poradnictwa zawodowego w Domu Dziecka

8. Informacja dla PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza PRACODAWCÓW do korzystania z bezpłatnych usług doradztwa zawodowego w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników. W ramach tej usługi proponujemy pracodawcom następujące wsparcie:

 • analiza dokumentów aplikacyjnych spośród osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pomoc przy tworzeniu opisu stanowiska pracy,
 • analiza predyspozycji psychofizycznych w zakresie: doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności,
 • analiza informacji o kandydacie, z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.

9. Dokumenty do pobrania – wzory cv i listu motywacyjnego

CV europejskie - wzór:

List motywacyjny - wzór:

10. Harmonogram porad zawodowych grupowych i informacji zawodowej grupowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę