Dla osób poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Dla osób poszukujących pracy

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń

Ewa Jachymczyk

tel. 33 851-49-91 w. 339
fax. 33 851-49-90
parter, stanowisko informacji
 
 • Specjalista do spraw rejestracji

Izabela Szeliga

tel. 33 851-49-91 w. 328
fax. 33 851-49-90
II piętro, pok. 23
 
 • Specjalista do spraw rejestracji

Karina Tabor

tel. 33 851-49-91 w. 328
fax. 33 851-49-90
II piętro, pok. 23

2. Informacje podstawowe:

Rejestracji można dokonać w dni pracujące od godziny 8:00 do 14:00 a w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00.
Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany  w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Rejestracja następuje w dniu zgłoszenia się do PUP, po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu, w obecności pracownika PUP i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o prawdziwości  przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 8. wykształcenie;
 9. ukończone szkoły;
 10. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 11. poziom znajomości języków obcych;
 12. posiadane uprawnienia zawodowe;
 13. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 14. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 15. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 16. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 17. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 18. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 19. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 20. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub odmowy przekazania wymaganych danych, odmowy ich potwierdzenia w sposób, o którym mowa wyżej.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych  w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Dokumenty potrzebne do rejestracji:

 • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości.
 • Świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń.
 • Oryginały wszystkich świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające wymiar czasu pracy bądź wynagrodzenia.
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
 • Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

4. Informacje dodatkowe:

Dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe (np. zaświadczeń o ukończonych kursach lub studiach wyższych) pozwoli na dobranie odpowiednich instrumentów oraz kierowanie na właściwe stanowiska pracy.

5. Dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę