Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Zatrudnianie cudzoziemców

Szczegółowych informacji udzielają:
 
  • Pośrednik Pracy

Sabina Szołtysik

tel.  033 858 63 16
fax. 033 858 69 90
e-mail: s.szoltysik@pup.cieszyn.pl

 

  • Doradca Zawodowy

Anna Andrzejczak

tel.  033 858 63 29
fax. 033 858 69 90
e-mail: a.andrzejczak@pup.cieszyn.pl

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową od dnia 29 stycznia 2022 r.:

  • oświadczenie będzie mogło zostać wpisane do ewidencji na okres pracy wynoszący 24 miesiące;
  • warunkiem wpisu oświadczenia do ewidencji będzie zapewnienie cudzoziemcowi wynagrodzenia porównywalnego z wynagrodzeniami pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, a data rozpoczęcia pracy wskazana w oświadczeniu nastąpi nie później niż za 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia;
  • wydłużony zostanie do 7 dni terminu na zgłoszenie informacji o podjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia;
  • dwukrotne ukaranie pracodawcy z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudniania […] nie będzie stanowić obligatoryjnej przesłanki do odmowy wydania zezwolenia typ S na pracę sezonową;
  • umorzeniu z mocy prawa będą ulegać postępowania dot. wydania zezwolenia na pracę sezonową w przypadku niezłożenia przez pracodawcę w określonym terminie oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej w związku z wnioskiem ws. pracy sezonowej wpisanym do ewidencji.

 

Ww. zmiany dotyczą oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową złożonych od dnia 29 stycznia 2022 r. Do oświadczeń i wniosków złożonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
Opłata w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi 100 zł (od 12.07.2022r.).
 
GETIN BANK 11 1560 0013 2103 9586 8000 0027


Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn
 
tytułem:  oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z podaniem imienia i nazwiska cudzoziemca, data urodzenia) lub zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (z podaniem imienia i nazwiska cudzoziemca, data urodzenia)
 
Powyższy numer konta jest jedynym właściwym numerem do dokonania wpłaty w procedurze prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.  
Dowód wpłaty należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę