Co to jest EFS? - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Co to jest EFS?

Fundusze Europejskie

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów. Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Dzięki jednemu budżetowi sprostanie wyzwaniom jest tańsze i skuteczniejsze niż gdyby każde państwo członkowskie miało stawiać im czoła samemu.
Unia Europejska wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych. Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z pięciu funduszy przez, które Unia Europejska wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii.

Głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.

Fundusze Europejskie w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, tj.:
 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Polska Wschodnia,
 • Program Polska Cyfrowa,
 • Program Pomoc Techniczna.
oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie, których celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI) – nie dotyczy województwa śląskiego. Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:
 • poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
 • interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego: wsparcie ludzi młodych, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.
Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) będzie realizowane poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej.

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:
 • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,
 • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, czyli m.in: jednostki administracji samorządowej i rządowej, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, partnerzy społeczni.
Na chwile obecną Powiatowy Urząd w Cieszynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I)". (Poddziałanie 1.1.1) Szczegółowe informację na temat tego projektu dostępne są w zakładce „Projekty realizowane".

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę