Rejestracja - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Rejestracja

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń

Ewa Jachymczyk

tel. 33 858-63-39
fax. 33 851-49-90
parter, stanowisko informacji

 • Specjalista do spraw rejestracji

Izabela Szeliga

tel. 33 858-63-28
fax. 33 851-49-90
II piętro pokój 23, stanowisko rejestracji

 • Specjalista do spraw rejestracji

Karina Tabor

tel. 33 858-63-28
fax. 33 851-49-90
II piętro pokój 23, stanowisko rejestracji

 • Specjalista do spraw rejestracji

Dorota Barłóg

tel. 33 858-63-28
fax. 33 851-49-90
II piętro pokój 23, stanowisko rejestracji

2. Informacje podstawowe:

Rejestracji można dokonać w dni pracujące od godziny 8:00 do 14:00 a w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

Rejestracja następuje w dniu zgłoszenia się do PUP, po poświadczeniu przez bezrobotnego własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu, w obecności pracownika PUP i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o prawdziwości  przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. wykształcenie;
 11. ukończone szkoły;
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 13. poziom znajomości języków obcych;
 14. posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w pkt 1–6 i 9–22.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub odmowy przekazania wymaganych danych, odmowy ich potwierdzenia w sposób, o którym mowa wyżej.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych  w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Dokumenty potrzebne do rejestracji:

 • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości.
 • Świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń.
 • Oryginały wszystkich świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające wymiar czasu pracy bądź wynagrodzenia.
 • W przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą - zaświadczenie ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy wraz z podstawami wymiaru składek.
 • W przypadku osób, które wykonywały pracę jako członkowie RSP, lub na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, lub od 01.01.1997r. pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy dostarczyć zaświadczenie ZUS lub od pracodawcy o osiąganym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące z dopiskiem o odprowadzanych składkach na Fundusz Pracy lub legitymację ubezpieczeniową z uzupełnionymi wpisami o wynagrodzeniu miesięcznym.
 • W przypadku osób, które odbywały służbę wojskową poza stosunkiem pracy, dostarczyć Książeczkę Wojskową.
 • W przypadku osób, które w ciągu ostatnich 18-nastu miesięcy przebywały na rencie z tytułu niezdolności do pracy, świadczeniu rehabilitacyjnym, zasiłku chorobowym lub macierzyńskim po ustaniu zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o okresie jego pobierania i podstawie wymiaru.
 • W przypadku osób, które posiadają zameldowanie czasowe należy dostarczyć dokument potwierdzający zameldowanie na terenie powiatu cieszyńskiego.
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
 • Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 • Osoby spoza miasta Cieszyna - dokument potwierdzający posiadaną powierzchnię użytków rolnych.
 • Wniosek o przekazywanie świadczeń na konto bankowe.

4. Elektroniczna rejestracja:

Od 27 maja 2013 roku wprowadzone zostały zmiany zasad rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy ( wynikających z postanowień Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 26.11.2012r. nr 1299). Zgodnie z rozporządzeniem, aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez internet konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Ministwerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Aby skorzystać z aplikacji przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy wejść na portal www.praca.gov.pl . Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zarejestruj„ i wypełnić zgłoszenie do rejestracji.
W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia.

Rejestracja internetowa może przebiegać na dwa sposoby:

 • wypełniamy formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczamy podczas wizyty. System zaproponuje najbliższy wolny termin.

Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.

Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w terminie wyznaczonym i od tego dnia przysługują uprawnienia.

W wyznaczonym terminie należy pobrać numer z systemu kolejkowego dedykowany osobom korzystającym z portalu praca.gov.pl i czekać na wezwanie.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

 • jeśli dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wystarczy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji.

Uwaga!

Istnieje możliwość wezwania w celu weryfikacji załączonych dokumentów.
Osoby zarejestrowane otrzymają wezwanie do pośrednika pracy.

Oczywiście jest i nadal będzie dostępna możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie,   Pl. Wolności 6.

5. Informacje dodatkowe:

Dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe (np. zaświadczeń o ukończonych kursach lub studiach wyższych) pozwoli na dobranie odpowiednich instrumentów oraz kierowanie na właściwe stanowiska pracy.

6. Dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę