Dodatek aktywizacyjny - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Dodatek aktywizacyjny

1. Szczegółowe informacje:

tel. 33 858-63-51
fax. 33 851-49-90
piętro II, pokój 22, stanowisko ds. dodatków aktywizacyjnych

2. Informacje podstawowe:

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, (art. 48 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) –  jeżeli:

 • W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku podstawowego, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 • Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
  • Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku podstawowego, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz w przypadku skierowania do pracy przez PUP -  wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

 • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy;
 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
 • przebywania na urlopie bezpłatnym

3. Dokumenty potrzebne do przyznania dodatku aktywizacyjnego:

 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.
 • Umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

4. Informacje dodatkowe:

Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz w przypadku skierowania do pracy przez PUP wysokości osiąganego wynagrodzenia – zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie należy dostarczać co miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca (przed przygotowaniem list wypłat).

5. Dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę