Trójstronne Umowy Szkoleniowe - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Trójstronne Umowy Szkoleniowe

Informacja o zasadach finansowania szkoleń w ramach w ramach trójstronnych umów szkoleniowych

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Mariusz Plinta

tel. 033 858-63-21
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Katarzyna Litke

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Aleksandra Knauer

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

2. Informacje podstawowe.

Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy.
W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.
Szkolenie osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

3. Jakie podmioty mogą skorzystać z trójstronnej umowy szkoleniowej?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne, po zakończonym szkoleniu lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.
Pracodawca  to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.  Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

4. Kto może zostać przeszkolony pod potrzeby pracodawcy?

Prawo do szkoleń w ramach umowy trójstronnej posiada osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako:

 • osoba bezrobotna, dodatkowo objęta II profilem pomocy*,
 • osoba poszukujące pracy, która:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3pkt 2 lit. h oraz ha z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art 70 ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • pracownik bądź osoba wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie jako poszukujący pracy.

5. Zasady finansowania.

 • Pracodawca zainteresowany zleceniem szkolenia składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek wraz  z załącznikami:
  • zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony;
  • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie  do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.
 • W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek bez kompletu załączników nie będzie rozpatrywany.
 • Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera trójstronną umowę szkoleniową.
 • Wydanie osobom bezrobotnym skierowań na szkolenie zawierających pisemną informację o prawach i obowiązkach uczestnika szkolenia.
 • Po ukończeniu szkolenia przez osoby bezrobotne i nabyciu przez nich odpowiednich kwalifikacji/uprawnień następuje skierowanie tych osób na ofertę pracy do pracodawcy.

Uwaga!

 • Wnioski należy wypełnić czytelnie, każdą poprawkę nanieść poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Kserokopie dostarczonych dokumentów należy opatrzyć klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem" i własnoręcznym czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji pracodawcy.

6. Dodatkowe informacje.

 • Powiatowy Urząd Pracy dobiera kandydatów na szkolenie kierując się zawartymi we wniosku pracodawcy preferencjami dot. poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie oraz ich liczby, a także wskazaniami w indywidualnych planach działania osób bezrobotnych. Pracodawca może uczestniczyć w procesie wyboru kandydatów na szkolenie, będących  jednocześnie jego potencjalnymi pracownikami.
 • Wybór instytucji szkoleniowej do realizacji szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej jest dokonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667). Pracodawca ma wpływ na dobór instytucji szkoleniowej, dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia. Posiada również możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w zakładzie pracy. Dodatkowo, może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia oraz uczestniczyć w egzaminie końcowym.
 • Instytucja realizująca szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji.
 • Finansowanie kosztów szkoleń osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Szkolenie osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

8. Dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę