Osoby niepełnosprawne - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Osoby niepełnosprawne

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • pośrednik pracy 

Dawid Świniarski

tel. 033 858-63-30 
fax. 033 858-69-91 
parter, stanowisko obsługi osób niepełnosprawnych

Anna Grenda-Czakon
tel. 033 858-63-36
fax. 033 858-69-91
parter, stanowisko obsługi osób niepełnosprawnych

2. Informacje podstawowe:

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, które znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 (II piętro, pok. 115). Kontakt telefoniczny: (033) 4777 115.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej to m.in.:
 • uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnością na podstawie odrębnych przepisów,
 • likwidacja barier funkcjonalnych,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnością.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 033 851 49 91 wew. 130 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie – parter, biuro obsługi osób z niepełnosprawnością.

3. Osoba z orzeczoną niepełnosprawnością może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

Bezrobotny – oznacza osobę niezatrudnioną i niewykonująca innej pracy zarobkowej; zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej; nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych; posiadającą zameldowanie stałe lub czasowe na terenie działania PUP Cieszyn (tj. na terenie powiatu cieszyńskiego); która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego; Osoba z niepełnosprawnością musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej;

Poszukujący pracy - posiada przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej (świadczenia ZUS) bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy udziela swej pomocy w zakresie:
 • Pośrednictwa pracy - udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • Poradnictwa zawodowego - udzielenie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia),
 • Szkoleń,
 • Staży,
 • Prac interwencyjnych,
 • Przygotowania zawodowego dorosłych,
 • Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • Zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób; adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb,
 • Zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,
 • Dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
Osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa powyżej są finansowane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych jako:
bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy,
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Dokumenty do pobrania:

5. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. 2020r.,poz. 426 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1409 z póź. zm.)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę