Stypendium na podjęcie dalszej nauki - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Stypendium na podjęcie dalszej nauki

1. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

Kinga Kowalska

tel. 033 851-49-91 w. 312
piętro II, pokój 27

2. Informacje podstawowe:

Stypendium przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowe dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Stypendium przysługuje w wysokości 100 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może być wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

3. Dokumenty potrzebne do przyznania stypendium:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium.
  2. Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki.

4. Informacje dodatkowe:

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki, dostarczane co miesiąc. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań."
Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
W przypadku utraty statusu bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, przyznaje się stypendium na czas skrócony o okres pobierania stypendium przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa wyżej, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

5. Uwagi

Z uwagi na ograniczoną ilośc środków z Funduszu Pracy stypendia nie są przyznawane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę