Studia podyplomowe - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Studia podyplomowe

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Mariusz Plinta

tel. 033 858-63-21
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Katarzyna Litke

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Dorota Noworyta

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

2. Informacje podstawowe.

Na wniosek osoby uprawnionej (patrz pkt 3) urząd pracy może finansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100% kwoty należnej organizatorowi studiów, pod warunkiem że kwota ta nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia. Celem finansowania studiów, tak jak w przypadku szkoleń powinno być podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

3. Komu mogą zostać sfinansowane studia podyplomowe:

 • osobie bezrobotnej
 • osobie poszukującej pracy, która:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe.
 • pracownik bądź osoba wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie jako poszukujący pracy.

4.  Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych.

 • Osoba uprawniona składa wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych do urzędu (II piętro, pok. 25) w terminie 1 miesiąca przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów podyplomowych, do którego należy dołączyć:
  • uzasadnienie celowości udzielenia pomocy z zakresu finansowania kosztów studiów podyplomowych np.  w formie dokumentu wypełnionego przez pracodawcę stanowiącego uprawdopodobnienie późniejszego zatrudnienia czy utrzymania zatrudnienia bądź oświadczenia o zamiarze podjęcia lub utrzymania własnej działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie wystawione przez organizatora studiów podyplomowych zawierające dane na temat nazwy, terminu realizacji, kosztu studiów podyplomowych, warunków dokonywania wpłat za kolejne semestry studiów podyplomowych oraz numeru konta bankowego organizatora.
 • Pisemne poinformowanie osoby uprawnionej przez urząd o sposobie rozpatrzenia wniosku o finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd zawiera z osobą uprawnioną umowę określającą prawa i obowiązki stron oraz tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.
 • Finansowanie kosztów studiów następuje w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych dokonywanych w ratach za kolejne semestry studiów.
 • Uczestnik studiów jest zobowiązany do przedkładania w urzędzie pracy dokument potwierdzający podjęcie studiów, po każdym zakończonym semestrze - dokument potwierdzający kontynuację studiów, oraz harmonogram, a po zakończonych studiach - dyplom ukończenia.

5. Informacje dodatkowe.

 • Urząd nie finansuje studiów, które osoba uprawniona rozpoczęła bez uzyskania zgody urzędu. W takiej sytuacji istnieje możliwość dofinansowania uczestnictwa w kolejnych semestrach studiów pod warunkiem, że wniosek o finansowanie studiów zostanie złożony do urzędu przed rozpoczęciem  kolejnego semestru.
 • Jeżeli w trakcie odbywania studiów podyplomowych uczestnik podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą to nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
 • Uczestnik studiów zwraca kwotę wydatkowaną na finansowanie studiów podyplomowych w przypadku ich przerwania  z jego winy.
 • Osobie bezrobotnej, której urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
 • Osobie bezrobotnej, która w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie,  inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje prawo do stypendium w wysokości 20% zasiłku  do planowanego terminu ukończenia tych studiów.
 • Osobie poszukującej pracy, której urząd przyznał finansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem nie przysługuje stypendium.
 • Osobie skierowanej na studia nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

6. Dokumenty do pobrania

7. Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę