Bon szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Bon szkoleniowy

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Mariusz Plinta

tel. 033 858-63-21
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Katarzyna Litke

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

Dorota Noworyta

tel. 033 858-63-22
fax. 033 851-49-90
II piętro, pok. 25

2. Informacje podstawowe.

Bon szkoleniony – art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. O bon szkoleniowy ubiegać się mogą jedynie osoby objęte II profilem pomocy oraz w uzasadnionych przypadkach osoby z I profilu pomocy.

3. Prawo do bonu szkoleniowego przysługuje:

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego może składać zarejestrowana osoba bezrobotna, która nie ukończyła  30 roku życia, a ponadto:

 • złożyła kompletny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia

Uwaga!

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

4. Czas trwania i koszty finansowane w ramach bonu szkoleniowego.

Termin realizacji bonu szkoleniowego określa Powiatowy Urząd Pracy. W ramach  przyznanego bonu szkoleniowego urząd finansuje osobie bezrobotnej koszty, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, obejmujące:

 • jednego lub kilku szkoleń niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i  kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia, w przypadku gdy zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego  ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Uwaga!

 • Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.
 • Można wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas osoba bezrobotna jest zobowiązana do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.

5. Zasady finansowania:

 • Osoba uprawniona (patrz pkt 3) składa do urzędu wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem celowości sfinansowania szkolenia w ramach bonu np. w formie dokumentu wypełnionego przez pracodawcę stanowiącego uprawdopodobnienie późniejszego zatrudnienia lub poświadczenie o zamiarze podjęcia lub wznowienia własnej działalności gospodarczej.
 • Pisemne poinformowanie osoby uprawnionej o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje przyznanie bonu szkoleniowego, który stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
 • Po dostarczeniu przez osobę bezrobotną wypełnionego bonu szkoleniowego, urząd wydaje osobie uprawnionej skierowanie na szkolenie osobę zawierające pisemną informację o prawach i obowiązkach uczestnika szkolenia.
 • Po ukończeniu szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną i nabyciu przez nią odpowiednich kwalifikacji/uprawnień - skierowanie tej osoby na ofertę pracy (wcześniej uprawdopodobnione miejsce pracy).

Uwaga!

 • Zgodę urzędu na pokrycie kosztów szkolenia należy uzyskać przed przystąpieniem do szkolenia.
 • Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną.
 • Instytucja realizująca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji.

6. Stypendium szkoleniowe:

Osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania z urzędu, otrzymuje stypendium zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645,). Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku.

Warunkiem przyznania miesięcznie powyższej kwoty stypendium jest udział w szkoleniu, którego liczba godzin w miesiącu wynosi nie mniej niż 150. W przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium jest ustalana proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Stypendium nie przysługuje osobie bezrobotnej, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta bądź innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Osoby  bezrobotne, które w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą mają prawo do ukończenia szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Ponadto przysługuje im stypendium szkoleniowe w wysokości 20 % zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, do zakończenia szkolenia.

Osobom, które w tym samym okresie posiadają prawo do stypendium z tytułu odbywania szkolenia jak również posiadają prawo do zasiłku, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

7. Dokumenty do pobrania:

8. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę