Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Zatrudnianie cudzoziemców

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Zmiana przepisów dotyczy  wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Obowiązujące przepisy prawne, wzory druków oraz broszury i materiały informacyjne znajdują się na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia

Opłata w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł.
 
Wpłaty należy dokonać na nr konta:
 
Bank Handlowy 56 1030 1087 0000 0000 9260 7007

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn


tytułem: zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (z podaniem imienia i nazwiska cudzoziemca, data urodzenia) lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
(z podaniem imienia i nazwiska cudzoziemca, data urodzenia)

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 
Powyższy numer konta jest jedynym właściwym numerem do dokonania wpłaty w procedurze prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. 

Uwaga!

Z dniem 01.02.2018r. zmianie ulegają godziny pracy biura do spraw zatrudniania cudzoziemców. Biuro będzie dostępne dla stron w godzinach od 8 do 14, a w każdy trzeci piątek miesiąca od 8 do 12.  Jednocześnie przypominamy, iż do urzędu należy dostarczyć komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami. Urząd nie dysponuje możliwością drukowania i kserowania brakujących dokumentów. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę