Uprawnienia zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Uprawnienia zawodowe

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • specjalista ds. rozwoju zawodowego

Mariusz Plinta

tel. 033 851-49-91 w. 121
fax. 033 851-49-91 w. 101
II piętro, pok. 25

 

2. Informacje podstawowe:

Na wniosek osoby uprawnionej (patrz pkt 3), urząd pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Celem sfinansowania kosztów egzaminu czy uzyskania licencji powinno być podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

3. Komu mogą zostać sfinansowane koszty egzaminu lub koszty uzyskania licencji:

 • osobie bezrobotnej, która posiada ustalony profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach posiada ustalony profil pomocy I*,  
 • osobie poszukującej pracy, która:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe.
 • pracownik bądź osoba wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie jako poszukujący pracy.

4. Zasady finansowania kosztów egzaminu:

 • Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji do urzędu (II piętro, pok. 25) do którego należy dołączyć:
  • uzasadnienie celowości udzielenia pomocy z zakresu finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji np. w formie dokumentu wypełnionego przez pracodawcę stanowiącego uprawdopodobnienie późniejszego zatrudnienia czy utrzymania zatrudnienia lub oświadczenia o zamiarze podjęcia lub utrzymania własnej działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie wystawione przez instytucje egzaminującą lub instytucję wydającą licencję zawierające dane na temat nazwy egzaminu, terminu przeprowadzenia egzaminu, koszt całkowity i warunki dokonywanej wpłaty na konto instytucji egzaminującej lub wydającej egzaminu, numer konta bankowego.
 • Pisemne poinformowanie osoby uprawnionej przez urząd o sposobie rozpatrzenia wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd zawiera z osobą uprawnioną umowę określającą prawa i obowiązki stron oraz tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

Uwaga!

Zgodę urzędu na sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji należy uzyskać przed przystąpieniem do egzaminu lub uzyskaniem licencji.

*Profil pomocy - Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określony w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).

5. Dokumenty do pobrania

6. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę